Version UAT R_R_Main_2.4.21.38 - November, 01st - 2017